Zákon o nemocenském pojištění stanovuje zaměstnavatelům povinnost poskytovat náhradu mzdy za pracovní dny po dobu prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) svého zaměstnance. Náhradu mzdy bude poskytovat zaměstnavatel podle předpisů pracovního práva, v tomto případě zákoníku práce (§ 192 - 194 ZP). Náhrada mzdy tedy není dávkou nemocenského pojištění a Česká správa sociálního zabezpečení nebude kontrolovat oprávněnost nároku na ni, její výši a eventuální spory o tuto náhradu.

Vzhledem k tomu, nebude správa sociální zabezpečení ani provádět po tuto dobu kontrolu dodržování léčebného režimu u zaměstnanců dočasně práce neschopných.  Jakmile vejde tato skutečnost mezi zaměstnanci na základních pozicích ve známost, je vysoce pravděpodobný nárůst účelových krátkodobých pracovních neschopností.

Současně zaměstnavatel má oprávnění kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud se jedná o povinnost zdržovat se v místě pobytu, po dobu prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.   

Podle statistických výsledků je největší počet pracovních neschopností právě do 16,5 dne průměrné délky pracovní neschopnosti.

Proto společnost DSIA, s.r.o. připravila projekt "Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců", který na základě smlouvy a zplnomocnění zajistí pro zaměstnavatele kontrolu jejich zaměstnanců v době prvních 21 dnů pracovní neschopnosti.

Základní smysl a cíl projektu "Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců":

 1. Preventivně působit na zaměstnance prováděním pravidelných kontrol dodržování léčebného režimu ve smyslu kontroly povinnosti nemocného zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržování rozsahu povolených vycházek a omezit tak nárůst účelových krátkodobých pracovních neschopností (zdraví nemocní).

 2. Odhalovat porušování léčebného režimu zaměstnanců ve smyslu porušení povinnosti nemocného zdržovat se v místě pobytu a dodržování rozsahu povolených vycházek.

 3. Zajištění operativních kontrol v režimu:

- standardní kontrola - do 2 dnů od učinění objednávky
- expresní kontrola - do 4 hodin od učinění objednávky
- opakovaná kontrola - následující den po první kontrole

 4. Snížení nákladů zaměstnavatelů spojených s prováděním kontrol vlastními zaměstnanci

 
Výsledkem kontroly společností DSIA, s.r.o. následně je:

1. Snížení nákladů zaměstnavatelů se zajišťováním náhradních pracovníků v případě značného nárůstu krátkodobých pracovních neschopností jeho zaměstnanců
2.
Odbourání nákladů se zajištěním kontrol vlastními zaměstnanci.
3.
Objektivní posouzení dodržování léčebných režimů jeho zaměstnanci bez vlivu osobních vazeb kontrolorů

Cílem kontroly společností DSIA, s.r.o. není:

1. Posouzení dodržování léčebného režimu stanoveného lékařem z hlediska odborného (k tomu nemá zaměstnavatel oprávnění).
2.
Kontrola činnosti, jakou zaměstnanec v době kontroly provádí.
3.
Pokrytí nákladů spojenými s prováděnými kontrolami z krácení či odebrání náhrad mzdy zaměstnavatelem v případech zjištění porušení léčebného režimu zaměstnancem.

Ceník prováděných kontrol

druh kontroly - poplatku 1

     cena 2
STANDARDNÍ - provedená do 2 dnů od nahlášení
město:  Most, Praha
  220,- Kč/kontrola
EXPRESNÍ - provedená do 4 hodin od nahlášení
město: Most, Praha
  300,- Kč/kontrola

OPAKOVANÁ - následující den po první kontrole u stejného zaměstnance
město: Most, Praha

  280,- Kč/kontrola

Vyžádaná kontrola připadající na den státem uznávaným svátkem
město: Most, Praha

  350,- Kč/kontrola
Příplatek za kontrolu mimo město Most a Praha – u všech variant   7,50 Kč/km
Poplatek za uzavření smlouvy a zavedení do systému pohotovosti   1.500,- Kč/jednorázově


1
kontroly jsou prováděny v době pondělí až neděle, vždy v době od 07:00 hod. do 20:00 hod.
2 všechny ceny uvedeny bez zákonného, DPH

U pravidelných odběratelů je možné sjednat individuální ceny, včetně paušálních plateb.
Veškerý tok informací ve společnosti a jejich získávání, zpracovávání a uchovávání je uskutečňován v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.